O nás

 

O nás.

Naša realitná kancelária pôsobí na trhu nehnuteľnosti a ponúkame všetky služby. Cieľom našej spoločnosti je, vytvoriť realitné  portfólio pre našich zákazníkov, využitím najefektívnejších marketingových nástrojov a vo všetkom chceme vyhovieť našim klientom.

Naše priority .

  • KVALITA,
  • SPOĽAHLIVOSŤ,
  • MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ

Orientácia našej spoločnosti je vyhovieť pre všetkých zákazníkov na najkvalitnejšej úrovni, kde samozrejmosťou je kompletný  servis v procese predaja a kúpy.

Od začiatku sa jasne profilovala ako realitná kancelária, poskytujúca kompletné služby spojené s predajom a prenájmom nehnuteľností, zahŕňajúc všetky segmenty trhu od bytov a domov, cez kancelárske, obchodné, skladové priestory až po stavebné pozemky, ornú pôdu či lesy.

Naša spoločnosť zabezpečuje:

  • kompletný právny servis pri predaji a prenájme nehnuteľností od prebratia prípadu až do jeho definitívneho ukončenia
  • pomoc pri získavaní hypotekárnych úverov
  • finančné a právne poradenstvo 
  • zastupovanie klienta v kontakte s úradmi a finančnými inštitúciami

     

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov Účtovníctvo realitných služieb. Prevádzkovateľ: najdireality, s. r. o., Veľkomoravská 2162/16, Trenčín 911 05, IČO: 45449988. Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať info@mreality.sk . Účely spracúvania: Uzatváranie dohôd pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností. Vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv, návrhov zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve, návrhov na vklad vlastníckeho práva…. Právny základ spracúvania: Zmluva. Obchodný zákonník, zákon o účtovníctve a iné. To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté) [x] zákonnou požiadavkou, [x] zmluvnou požiadavkou, [x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. (oprávnené záujmy prevádzkovateľa). Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby. Pozn.: Prevádzkovateľ získava osobné údaje okrem iného aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Kategórie osobných údajov: Rodné číslo, dátum narodenia, titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, trvalý pobyt, prechodný pobyt. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi(platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [x] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Pozn.: Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. správa IT. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa. Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.